VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(ON-LINE PRODEJ REGISTRACÍ ZÁVODU)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky online nákupu startovného a závodního trička na internetových stránkách www.runexrace.cz (dále jen „internetový obchod“) provozovaných společností Runex race z,s., se sídlem Tř. Míru 772/5, 779 00 Olomouc, IČ: 07597126, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18213 (dále jen „provozovatel“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti s uzavřením kupních smluv prostřednictvím online prodeje v internetovém obchodě.

1.3. Potvrzením objednávky startovného a závodního trička v internetovém obchodě, zákazník potvrzuje seznámení se a vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat a respektovat platné provozní řády firmy Runex race, z.s.

1.4. Nakupovat startovné a závodní trička prostřednictvím internetového obchodu mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické i právnické osoby (dále jen „zákazník“).

 

Článek 2 Předmět smlouvy a jeho dodání

2.1. Předmětem smluvního vztahu je pořízení startovní rezervace a závodního trička v různých tarifních resp. cenových vlnách opravňující k využití startování na závodech Runex race se závodním řádem Runex race (dále jen „produkty“) dostupným zde.

2.2. Platnost startovného je stanovena od 31. 8. 2019 do 31. 8. 2019

2.3. Doručení produktu proběhne elektronicky. Samotné elektronické potvrzení, které zákazník obdrží po provedení objednávky, ho samotné neopravňuje k přímému využití služeb, ale slouží jen jako doklad, na základě kterého mu bude vydán produkt. Produkt zakoupený v internetovém obchodě je nutné vždy vyzvednout fyzicky na označeném místě v den pořádání závodu.

 

Článek 3 Uzavření smlouvy

3.1. Nabídka produktu v internetovém obchodě se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.

3.2. Cena produktu uvedena v internetovém obchodě je cenou konečnou obsahující veškeré náklady nutné k nabytí zboží kupujícím s výjimkou nákladů na dopravu, nákladů na provedení platby. Cena produktu uvedená na internetových stránkách je cenou smluvní. Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny.

3.3. Zákazník uskutečňuje svoji objednávku výběrem a označením vybraného tarifu produktu v internetovém obchodě a počtu požadovaných produktů. Dále je povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat veškeré požadované informace, zejména určit kategorii uživatele, který produkt využije (např. dospělý, dítě  apod.). Po vyplnění veškerých požadovaných informací zákazník závazně potvrdí objednávku. Provozovatel potvrdí zákazníkovi obdržení objednávky neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi elektronicky na adresu jeho elektronické pošty.

3.4. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Veškerá komunikace včetně objednávky a potvrzení bude mezi provozovatelem a zákazníkem vedena v českém jazyce.

3.5. Cenu produktu zákazník uhradí online přes platební systém GPwebpay, do kterého je zákazník po potvrzení objednávky přesměrován, nebo bankovním převodem (při využití bankovního převodu, je nutné zaplacení do 7 dnů od registrace).  Po zpracování platby platebním systémem je zákazníkovi odeslán email na objednávce uvedenou emailovou adresu, který zároveň slouží jako potvrzení o zaplacení.

3.6. Aktivace produktu proběhne po prezentaci ve dne konání závodu.

3.7. Provozovatel vydá doklad o provedené transakci na jeho žádost elektronickou formou oproti předložení potvrzujícího emailu ze systému. Je-li zákonem stanovena povinnost provozovatele v konkrétním případě vystavit daňový doklad o úhradě ceny produktu, vydá provozovatel daňový doklad zákazníkovi v souladu s příslušnou právní úpravou.

 

Článek 4 Podmínky poskytování služby

4.1. Výdej zaplacených produktů realizuje provozovatel, Runex race z.s., a to na svých pokladnách v datu pořádání závodu předložením platného dokladu jednoznačně prokazujícího identitu zákazníka (např. průkazu pojištěnce, OP atd.).

4.2. Tarif produktu je vázán na kategorií uživatelů produktů určených na základě jejich věku nebo dalších znaků, které určí organizátor závodu. Aktuální kategorie uživatelů jsou vždy uvedeny v internetovém obchodě (např. jednotlivci, týmy, děti). Kategorie uživatelů a jednotlivé ceny online tarifů na ně vztažené jsou v souladu s platným ceníkem uvedeným na webových stránkách www.runexrace.cz.

4.3. Při nákupu produktu na www.runexrace.cz nelze uplatnit žádné slevy, zákazníkovi je účtována plná cena dle aktuálního platného ceníku provozovatele.

4.4. Zákazníkovi nebo jinému uživateli (pokud je odlišný od osoby zákazníka) nevzniká žádný nárok na vrácení ceny produktu nebo její částí ani nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu, v případě nemožnosti využití služeb závodní registrace v důsledku vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek, provozních podmínek či zásahů vyšší moci.

4.5. S ohledem na charakter poskytované služby nemá zákazník, ve smyslu § 1837 písm. j občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem na pořízení produktu ve 14 denní lhůtě.

 

Článek 5 Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že předmět plnění dle smlouvy při prezentaci odpovídá objednávce zákazníka. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to následujícím způsobem:

5.2.1. poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu a v závislosti na reklamované službě provede reklamaci osobně na pokladně v dne pořádní závodu nebo prostřednictvím emailu info@runexrace.cz

5.2.2. s ohledem na charakter služby(časově omezený produkt), nebudou vady zjištěné po uplynutí platnosti zakoupeného produktu akceptovány,

5.2.3. Runex race z.s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění při zohlednění charakteru reklamace a reklamované služby. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout dokumenty spojené s nákupem služby a další potřebnou součinnost vyžadovanou společností Runex race z.s

 

Článek 6 Řešení sporů

6.1. Pro řešení všech případných sporů mezi Vámi a Námi jsou příslušné soudy České republiky.

6.2. Před zahájením sporu před obecným soudem je zákazník-spotřebitel oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s námi nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s naší společností je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů spotřebitelů naleznete zde.

6.3. Podle směrnice EU č. 524/2013 mají spotřebitelé z EU rovněž právo zahájit mimosoudní vypořádání sporů spotřebitelů on-line pomocí platformy ODR pro on-line řešení sporů spotřebitelů, která je dostupná na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

6.4. Pokud se domníváte, že jste byli zkrácení na svých právech, doporučujeme Vám se na nás obrátit přímo prostřednictvím elektronické adresy info@runexrace.cz, kde se pokusíme vyřešit všechny Vaše stížnosti či návrhy.

 

Článek 7 Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich příloh jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 1.12.2018.

7.2. Nakládání s osobními údaji zákazníka se řídí Pravidly pro nakládání s osobními údaji dostupnými zde.

7.3. Vyhrazujeme si právo změnit tyto obchodní podmínky, a to kdykoli a bez předchozí konzultace s našimi zákazníky. Změna obchodních podmínek nebude mít dopad na již uzavřené smluvní vztahy.

7.4. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravené se práva a povinnosti stran řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kontaktní údaje provozovatele: Runex race z.s., Tř. Míru 772/5, tel.:774 595 149, e-mail: info@runexrace.cz

 

1. OBECNÁ PRAVIDLA závodu GEROY:

1.1) Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně zaregistroval a má zaplacené startovné! Přihlášení a platby na místě jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu. Závodníci v den startu musejí dosáhnout věku 15 let, závodníci do 18-ti let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den závodu při registraci.

1.2) Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději na prezentaci k závodu. Startovné se při neúčasti nevrací.

1.3) Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení vlastního vybavení, materiálu i možného zranění při závodě! Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým souhlasem při odesláním registrace na závod.

1.4) Závodník bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených.

1.5) Všichni závodníci musí být plavci. Závodníci, kteří jsou neplavci, MUSÍ na „vodní překážce“ použít vestu, která bude k dispozici u této aktivity, respektive vykonat náhradní úkol, kteří určí pořadatel konkrétní překážky.

1.6) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad podmínky závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.

1.7) Závodník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému závodníkovi do příchodu zdravotníka a nahlásit tuto skutečnost organizátorovi!

1.8) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.

1.9) Závodník musí přizpůsobit své oblečení danému závodu. Jakákoliv obuv s hroty je zakázána!

1.10) Je zakázáno ničit přírodu, pohybovat se mimo vyznačenou trať a odhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!

1.11) Závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže GEROY, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

1.12) Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů závodu! Neuposlechnutí rozhodčího, pořadatele nebo organizátora závodu se rovná diskvalifikaci závodníka/týmu!!!

1.13) Závod proběhne za jakéhokoliv počasí!

 

2. KATEGORIE

2.1) Tým je jednotlivec, a smíšené dvojice přičemž v dvoučlenném týmu je vždy minimálně jedna plnoletá osoba, která je zároveň kapitánem týmu;

2.2) V registračním formuláři si týmy samy zvolí NÁZEV týmu a vyberou odpovídající kategorii.

2.3) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:

a) věková kategorie do 39 let, od 40 do 49 let, od 50 do 59 let, nad 60 let (pouze muži)

b) složení týmu dle pohlaví – MUŽI (M) jednotlivci, ŽENY (Ž) jednotlivci, dvojice mix (2MIX)

 

3. REGISTRACE A PREZENTACE DO ZÁVODU

3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.geroy.cz a to do 16. 6. 2019.
Dále je možná registrace pouze v den závodu přímo v centru na prezentaci a za zvýšené startovné.

3.2) Jednotlivé vlny registrace a časové termíny jsou uvedeny na stránkách www.geroy.cz

3.3) Po vyplnění registračního formuláře kapitán týmu obdrží potvrzující email s platebními instrukcemi. Registrace se stává platnou až v okamžiku připsání startovného na účet pořadatele.

3.4) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);

3.5) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

 

4. START A POSTUP NA TRATI:

4.1) Každý závodník bude mít přidělen elektronický čip pro měření času. Bez tohoto čipu závodník nebude vpuštěn na start. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži.

4.2) Starty jednotlivých kategorií budou řešeny formou několika vteřinových intervalů, vždy po malých skupinách nebo jednotlivcích.

4.3) Startovní pořadí závodníku bude přiděleno podle data a času registrace/-í do závodu v každé příslušné kategorii. První odstartují jednotlivci a pak dvojice. V rámci těchto skupin platí pravidlo, kdo se dřív zaregistroval, dříve startuje. Tj. např. první zaregistrovaná dvojice, poběží jako první ze všech přihlášených dvojic, ale až po odběhnutí všech jednotlivců. Důvodem této organizace startu je hlavně vaše spokojenost na trati – minimalizace tvoření zácpy u překážek.

4.4) Závodníci v kategorii dvojice musí absolvovat trasu společně s maximálním rozestupem nejvýše 10 metrů mezi prvním a posledním členem jednoho týmu. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.

4.5) Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků.

4.6) Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané nejdříve přímo, pak teprve náhradní variantou. V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem náhradní úkol tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Například – běžecký okruh atd. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky.
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE ZÁVODNÍKŮ PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA.

4.7) Pokud bude muset závodník z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončit (např. zranění), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli!

4.8) Při nečekaných situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele.

4.9) Zkrácení tratě se trestá diskvalifikací!