Obecná pravidla:

1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně zaregistroval, má zaplacené startovné a odevzdané prohlášení (každému závodníkovi bude doručeno nejpozději 7 dní před závodem). Závodníci do 18-ti let musí mít navíc písemný souhlas zákonného zástupce.

2. Přihlášení a platby na místě jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.

3. Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka. Tuto skutečnost je třeba nahlásit pořadateli závodu na e-mailovou adresu info@runexrace.cz, do předmětu napsat „náhradník“ a uvést náhradníkovo jméno, příjmení, datum narození, e-mail a telefon. Za každou přeregistraci je účtován poplatek 100 Kč. Přeregistrace je možná nejpozději do 20. 8. 2020. V den konání závodu přeregistrace již není možná. Startovné se při neúčasti nevrací.

4. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení vlastního vybavení, materiálu i možného zranění při závodě! Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník odevzdáním prohlášení při prezentaci před samotným závodem.

5. Závodník bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za odložené věci. Výjimkou jsou prostory úschovny a šatny.

6. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci v dobrém zdravotním stavu. Nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.

7. Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair play.

8. Závodník musí přizpůsobit své oblečení danému závodu. Jakákoliv obuv s hroty je zakázána!

9. Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů!

10. Závod proběhne za jakéhokoliv počasí!

11. Pořadatel závodu si vyhraje právo na změnu místa konání závodu pokud to bude vyžadovat situace.

Registrace a prezentace do závodu:

1. Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce https://www.runexrace.cz a to do 20. 8. 2020 včetně. Platná registrace je pouze při zaplacení startovného.

2. Registrace v den závodu je možná pouze omezeně do vyčerpání kapacit.

3. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky registrace, pokud to bude vyžadovat situace.

4. V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

Start a postup na trati:

1. Každému závodníkovi bude při prezentaci přidělen elektronický čip pro měření času a startovní číslo. Čip pro měření času a startovní číslo je nutné nosit na viditelném místě po celou dobu závodu. Není možné, abyste svůj časový čip dali jiné osobě, protože čip je naprogramován na vaše startovní číslo a vaše jméno.

2. Start probíhá intervalovým způsobem (po 4 – 6 lidech), kdy přesný čas startovních vln bude zveřejněn 7 dní před závodem.

3. Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků.

4. Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané buď přímo, nebo náhradní variantou. V případě nezvládnutí některé překážky vás čeká trest v podobě tzv. runexáků. Každý si podobu trestu bude moci vyzkoušet před samotným startem. Zkrácení trati, vynechání překážky či nesplnění trestného cvičení se trestá diskvalifikací.

5. Pokud bude závodník nucen z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončit (např. zranění), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu či pořadateli!

6. Při nečekaných situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele.

7. Respektujte ostatní závodníky na trati a během překonávání překážek.

8. Závodník musí umět plavat.

Doporučení:

1. Doporučujeme závodníkům pevnou obuv a sportovní oblečení, které je možné znehodnotit.

2. Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd.