5. 7. – 31. 8. 2019

Hlasujte o nejlepší fotku výstavy RUNEX race a zařaďte se tak do slosování o hodnotné ceny. Na odměnu se může těšit také závodník, jehož fotografie získá v on-line hlasování nejvíce hlasů.

Pravidla hlasování a soutěže:

Pořadatelem soutěže je Runex race z,s., se sídlem Tř. Míru 772/5, 779 00 Olomouc, IČ: 07597126, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18213.

Soutěž pro hlasující probíhá na území České republiky od 5. 7. do 31. 8. 2019.

Každý hlasující může hlasovat pouze jednou, přičemž se musí jednat o fyzickou osobu starší 15 let se způsobilostí k právnímu jednání v potřebném rozsahu.

Po ukončení hlasování budou vylosováni tři výherci, mezi které budou rozděleny hodnotné ceny.

Slosování o ceny proběhne 1. 9. 2019, výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu uvedeném při hlasování a budou jim předány podrobné informace k vyzvednutí výhry. Hlasující, který uvedl při registraci neplatnou e-mailovou adresu, ztrácí nárok na výhru.

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění všech osobních údajů s uvedením e-mailové adresy, včetně potvrzení a souhlasu s užíváním osobních údajů a dále zapojení se do hlasování na stránce www.runexrace.cz. Účast v soutěži není zpoplatněna.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení těch soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa, adresa bydliště za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži na dobu 1 roku a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele na dobu 5 let. V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem v souvislosti se zajištěním této soutěže.

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo odstranil. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a e-mailu za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele soutěže.

Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn v souvislosti se soutěží užít, s ohledem na ust. § 77 až § 90 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a název obce jeho trvalého bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a pro účely pořadatelem poskytovaných služeb. Pořadatel může užít, pořizovat a zveřejňovat pro účely uvedené v předchozí větě i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 10 let ode dne ukončení soutěže

Soutěžící účastí v hlasování souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce www.runexrace.cz. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu či připojení na síť internet). Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou i prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky jejich předávání v případě, že mu příslušným dodavatelem nebudou poskytnuty tak, aby mohly být soutěžícím předány v souladu s těmito pravidly.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu jejího konání uveřejněna na www.runexrace.cz.

Pravidla hlasování a soutěže:

Pořadatelem soutěže je Runex race z,s., se sídlem Tř. Míru 772/5, 779 00 Olomouc, IČ: 07597126, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18213.

Soutěž pro hlasující probíhá na území České republiky od 5. 7. do 31. 8. 2019.

Každý hlasující může hlasovat pouze jednou, přičemž se musí jednat o fyzickou osobu starší 15 let se způsobilostí k právnímu jednání v potřebném rozsahu.

Po ukončení hlasování budou vylosováni tři výherci, mezi které budou rozděleny hodnotné ceny.

Slosování o ceny proběhne 1. 9. 2019, výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu uvedeném při hlasování a budou jim předány podrobné informace k vyzvednutí výhry. Hlasující, který uvedl při registraci neplatnou e-mailovou adresu, ztrácí nárok na výhru.

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění všech osobních údajů s uvedením e-mailové adresy, včetně potvrzení a souhlasu s užíváním osobních údajů a dále zapojení se do hlasování na stránce www.runexrace.cz. Účast v soutěži není zpoplatněna.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení těch soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa, adresa bydliště za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži na dobu 1 roku a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele na dobu 5 let. V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem v souvislosti se zajištěním této soutěže.

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo odstranil. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a e-mailu za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele soutěže.

Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn v souvislosti se soutěží užít, s ohledem na ust. § 77 až § 90 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a název obce jeho trvalého bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a pro účely pořadatelem poskytovaných služeb. Pořadatel může užít, pořizovat a zveřejňovat pro účely uvedené v předchozí větě i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 10 let ode dne ukončení soutěže

Soutěžící účastí v hlasování souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce www.runexrace.cz. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu či připojení na síť internet). Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou i prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky jejich předávání v případě, že mu příslušným dodavatelem nebudou poskytnuty tak, aby mohly být soutěžícím předány v souladu s těmito pravidly.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu jejího konání uveřejněna na www.runexrace.cz.

Formulář k účasti v soutěži